Servicevoorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen KonnectIT ("KonnectIT", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw") . Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website konnectit.nl en alle producten of diensten (gezamenlijk, "website" of "Diensten").

Accounts en lidmaatschap

Als u een account op de website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de beveiliging van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om nieuwe accounts te controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en onze Services kunt gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of van andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of omissies. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of dat uw gedrag of inhoud de reputatie en goodwill zou schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Facturatie en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of kosten op uw rekening in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat er een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Als, naar onze mening, uw aankoop een transactie met een hoog risico is, vragen we u om een​​kopie van uw geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift voor de gebruikte creditcard of betaalkaart voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk gewenst moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de website staan ​​met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die mogelijk verband houden met aanbiedingen en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie op de website of een gerelateerde service onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) . Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie op de website inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum die op de website wordt toegepast, worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de website of op een gerelateerde Service is gewijzigd of bijgewerkt.

Uptime garantie

We bieden een Service uptime-garantie van 99% van de beschikbare tijd per maand. De service uptime garantie is niet van toepassing op service onderbrekingen veroorzaakt door: (1) periodiek gepland onderhoud of reparaties die we van tijd tot tijd kunnen ondernemen; (2) onderbrekingen veroorzaakt door u of uw activiteiten; (3) storingen die de kernfunctionaliteit van de service niet beïnvloeden; (4) oorzaken buiten onze macht of die redelijkerwijs niet te voorzien zijn; en (5) uitval gerelateerd aan de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.

Backups

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die op de website staat. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van enige Inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste back-up van uw inhoud te onderhouden. Niettegenstaande het voorgaande kunnen we in sommige gevallen en onder bepaalde omstandigheden, zonder enige verplichting, in staat zijn om sommige of al uw gegevens te herstellen die zijn verwijderd op een bepaalde datum en tijdstip waarop we mogelijk gegevens hebben opgeslagen voor onze eigen gegevens. doeleinden. We kunnen niet garanderen dat de gegevens die u nodig hebt beschikbaar zijn.

Links naar andere websites

Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we geen direct of indirect enige goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van en bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link van deze website zorgvuldig door te nemen. Uw link naar andere off-site websites is op eigen risico.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden om de website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen worden gebruikt of zullen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om zich te bemoeien met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Overeenkomst draagt ​​geen intellectueel eigendom van KonnectIT of derden over, en alle rechten, titels en belangen in en aan dergelijke eigendommen blijven (tussen partijen) exclusief bij KonnectIT. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze website of Diensten, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van KonnectIT of KonnectIT-licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze website of Diensten kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van onze website en Services verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van KonnectIT of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Garantiedisclaimer

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website of diensten uitsluitend op eigen risico is. U stemt ermee in dat dergelijke Service wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; evenmin geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de Service of dat gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en / of gegevens gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service naar eigen goeddunken en risico's worden gedaan en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit de downloaden van dergelijk materiaal en / of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen KonnectIT, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn voor een persoon voor (a): elke indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekking of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik of inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), ongeacht de aansprakelijkheidstheorie, inclusief , zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van de wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als KonnectIT is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of een dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van KonnectIT en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten worden beperkt tot een bedrag van één dollar of bedragen die feitelijk in contanten zijn betaald door u naar KonnectIT voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding gaf tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of falen van het essentiële doel.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om KonnectIT en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enigerlei aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt in verband met of voortvloeiend uit beschuldigingen van derden , claims, acties, geschillen of eisen gesteld tegen een van hen als gevolg van of met betrekking tot uw Inhoud, uw gebruik van de website of Diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen vervat in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen toepasselijk en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten overtreden en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover noodzakelijk om deze Overeenkomst niet ongeldig, ongeldig te maken of niet-afdwingbaar. Indien enige bepaling of een gedeelte van enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst met betrekking tot de onderwerp hiervan en alle resterende bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht en van kracht.

Toewijzing

U mag geen van uw rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, toewijzen, wederverkopen of anderszins overdragen of delegeren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar eigen goeddunken en vrijblijvend is; een dergelijke overdracht of overdracht is nietig en ongeldig. Het staat ons vrij om alle rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij toe te wijzen als onderdeel van de verkoop van alle of vrijwel alle activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of zijn beleid met betrekking tot de website of Services op elk gewenst moment te wijzigen, effectief vanaf het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website of haar diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de website en de bijbehorende Services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen over deze overeenkomst hebt.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 17 februari 2020